معنی و ترجمه کلمه to make (or pass )water به فارسی to make (or pass )water یعنی چه

to make (or pass )water


ادرارکردن ،زهراب ريختن ،شاشيدن ،شاش کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها