معنی و ترجمه کلمه to make a choice of به فارسی to make a choice of یعنی چه

to make a choice of


برگزيدن ،انتخاب کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها