معنی و ترجمه کلمه to make a fool of any one به فارسی to make a fool of any one یعنی چه

to make a fool of any one


کسيرادست انداختن ،کسيرامسخره قراردادن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها