معنی و ترجمه کلمه to make up به فارسی to make up یعنی چه

to make up


ترکيب کردن ،درست کردن ،تکميل کردن ،جبران کردن ،فراهم کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها