معنی و ترجمه کلمه to overwhelm with questions به فارسی to overwhelm with questions یعنی چه

to overwhelm with questions


غرق پرسش کردن ،سوال پيچ کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها