معنی و ترجمه کلمه to overwork oneself به فارسی to overwork oneself یعنی چه

to overwork oneself


زياد کار کردن ،خود را خسته کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها