معنی و ترجمه کلمه to pay the penalty of به فارسی to pay the penalty of یعنی چه

to pay the penalty of


بسزاى .... رسيدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها