معنی و ترجمه کلمه to plough the sand به فارسی to plough the sand یعنی چه

to plough the sand


کوشش بيهوده يا بى فايده کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها