معنی و ترجمه کلمه to pour oil on the flame به فارسی to pour oil on the flame یعنی چه

to pour oil on the flame


اتش خشم را دامن زدن ،دعوا را سخت کردن ،نمک بر زخم پاشيدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها