معنی و ترجمه کلمه to propose a person به فارسی to propose a person یعنی چه

to propose a person


سلامتى کسيرا گفتن ،بسلامتى کسى نوشيدن

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها