معنی و ترجمه کلمه to pull (ordraw)the long bow به فارسی to pull (ordraw)the long bow یعنی چه

to pull (ordraw)the long bow


اغراق گفتن ،افسانه جعل کردن

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها