معنی و ترجمه کلمه to pull a lone oar به فارسی to pull a lone oar یعنی چه

to pull a lone oar


تنها پارو زدن ،تنها کارکردن ،کمک نگرفتن

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها