معنی و ترجمه کلمه to pull any one by the sleeve به فارسی to pull any one by the sleeve یعنی چه

to pull any one by the sleeve


کسيرا متوجه سخن خود کردن ،استين کسيرا کشيدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها