معنی و ترجمه کلمه to put (the) case به فارسی to put (the) case یعنی چه

to put (the) case


مثالى فرض کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها