معنی و ترجمه کلمه to put any one out of the way به فارسی to put any one out of the way یعنی چه

to put any one out of the way


کسيرانهانى کشتن يابازداشت کردن ،کلک کسى را کندن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها