معنی و ترجمه کلمه to raise the v به فارسی to raise the v یعنی چه

to raise the v


تورى يانقاب ازروى برداشتن

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها