معنی و ترجمه کلمه to ring up به فارسی to ring up یعنی چه

to ring up


تلفن کردن به ،کسيرا پشت تلفن خواستن ،با زنگ فراخواندن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها