معنی و ترجمه کلمه to rob peter to pay paul به فارسی to rob peter to pay paul یعنی چه

to rob peter to pay paul


از ريش برداشتن و بسيل گذاشتن ،کلاه تقى راسر نقى گذاشتن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها