معنی و ترجمه کلمه to run over به فارسی to run over یعنی چه

to run over


دوره کردن ،مرور کردن ،زير گرفتن ،تند انگشت گذاشتن

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها