معنی و ترجمه کلمه to scale up or down به فارسی to scale up or down یعنی چه

to scale up or down


مقياس چيزيرابزرگتر يا کوچکتر کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها