معنی و ترجمه کلمه to set (or put) right به فارسی to set (or put) right یعنی چه

to set (or put) right


درست کردن ،از اشتباه دراوردن ،شفادادن ،ذيحق ،قلمداد کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها