معنی و ترجمه کلمه to set in به فارسی to set in یعنی چه

to set in


بالا امدن ،سوى کرانه روان شدن ،معمول شدن ،شايع شدن ،برقرار شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها