معنی و ترجمه کلمه to set out به فارسی to set out یعنی چه

to set out


تنظيم کردن ،بيان کردن ،شرح دادن ،نشان دادن ،تعيين کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها