معنی و ترجمه کلمه to show a bold front به فارسی to show a bold front یعنی چه

to show a bold front


پر رويى کردن ،جسارت کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها