معنی و ترجمه کلمه to step aside به فارسی to step aside یعنی چه

to step aside


بيکسو گام نهادن ،منحرف شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها