معنی و ترجمه کلمه to strike root به فارسی to strike root یعنی چه

to strike root


ريشه زدن ،ريشه گرفتن ،ريشه دواندن ،ريشه کردن ،پابرجاشدن ،برقرارشدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها