معنی و ترجمه کلمه to suspend payment به فارسی to suspend payment یعنی چه

to suspend payment


پرداخت راموقوف کردن ،متوقف شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها