معنی و ترجمه کلمه to sweep down on به فارسی to sweep down on یعنی چه

to sweep down on


تاخت کردن ،حمله کردن بر


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها