معنی و ترجمه کلمه to take notice به فارسی to take notice یعنی چه

to take notice


ملتفت شدن ،ملتفت بودن ،توجه کردن ،اعتنا کردن ،بهوش بودن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها