معنی و ترجمه کلمه to take or hold captive به فارسی to take or hold captive یعنی چه

to take or hold captive


اسيرکردن ،دستگيرکردن ،دربندنهادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها