معنی و ترجمه کلمه to take the bull by the horns به فارسی to take the bull by the horns یعنی چه

to take the bull by the horns


دليرانه با سختى روبرو شدن ،با شاخ گاوى درافتادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها