معنی و ترجمه کلمه to take time by the forelock به فارسی to take time by the forelock یعنی چه

to take time by the forelock


فرصت راغنيمت شمردن ،فرصت( ياوقت )را ازدست ندادن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها