معنی و ترجمه کلمه to take with a grain of salt به فارسی to take with a grain of salt یعنی چه

to take with a grain of salt


اغراق اميز دانستن ،باور نکردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها