معنی و ترجمه کلمه to tell a lie به فارسی to tell a lie یعنی چه

to tell a lie


دروغ گفتن

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها