معنی و ترجمه کلمه to tell off به فارسی to tell off یعنی چه

to tell off


شمردن وکنارگذاشتن ،مامور کردن ،اعزام کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها