معنی و ترجمه کلمه to tie up به فارسی to tie up یعنی چه

to tie up


بستن ،پيچيدن ،مقيد کردن ،حبس کردن

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها