معنی و ترجمه کلمه to touch ground به فارسی to touch ground یعنی چه

to touch ground


(پس ازگفتگودرچيزهاى مبهم ) بجاى ثابت يابموضوع اصلى رسيدن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها