معنی و ترجمه کلمه to turn orclap by the heels به فارسی to turn orclap by the heels یعنی چه

to turn orclap by the heels


درزندان افکندن

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها