معنی و ترجمه کلمه to undergo a suffering به فارسی to undergo a suffering یعنی چه

to undergo a suffering


رنجى راتحمل کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها