معنی و ترجمه کلمه to ward off به فارسی to ward off یعنی چه

to ward off


از خود دور کردن ،دفع کردن

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها