معنی و ترجمه کلمه told به فارسی told یعنی چه

told


(زمان ماضى واسم مفعول فعل)tell ،گفته شده


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها