معنی و ترجمه کلمه topology به فارسی topology یعنی چه

topology


توپولوژى ،مکان شناسى ،وضعيت جغرافيايى ،قياس بمکان
کامپيوتر : جانمايى
روانشناسى : مکان شناسى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها