معنی و ترجمه کلمه total به فارسی total یعنی چه

total


کلى ،تام ،مطلق ،جمع کل ،کامل ،مجموع ،جمله ،حاصل جمع ،سرجمع کردن
علوم مهندسى : کل
عمران : مجموع
قانون ـ فقه : جامع
بازرگانى : جمع زدن ،مجموع
علوم هوايى : کل


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها