معنی و ترجمه کلمه touch judge به فارسی touch judge یعنی چه

touch judge


هريک از داوران مامور مراقبت در طرفين زمين براى تماس توپ با زمين( رگبى)
ورزش : هريک از داوران مامور مراقبت در طرفين زمين براى تماس توپ با زمين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها