معنی و ترجمه کلمه tough minded به فارسی tough minded یعنی چه

tough minded


داراى فکر خشن وبدون احساسات


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها