معنی و ترجمه کلمه track ball به فارسی track ball یعنی چه

track ball


گوى نشان ،گوى پيگردى
کامپيوتر : گوى شيار

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها