معنی و ترجمه کلمه trade pack به فارسی trade pack یعنی چه

trade pack


بازرگانى : بسته بندى تجارى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها