معنی و ترجمه کلمه trade price به فارسی trade price یعنی چه

trade price


قيمت تجارى ،بهاى تجارتى ،قيمت عمده فروشى
معمارى : قيمت تجارتى
بازرگانى : قيمت صنفى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها