معنی و ترجمه کلمه training time به فارسی training time یعنی چه

training time


ورزش : زمان تمرين


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها