معنی و ترجمه کلمه trajectory به فارسی trajectory یعنی چه

trajectory


منحنى مسير گلوله ،خط سير،گذرگاه ،ورا افکن ،مسير گلوله
علوم مهندسى : خط سير
معمارى : قسمت اول نيمرخ طولى تنداب
ورزش : مسير پرتابه
علوم هوايى : فرا افکن
علوم نظامى : خط سير گلوله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها